FRONTLINE PET CARE

Wettelijke bepalingen

 1. Voorwaarden voor toegang tot de website:

  Door bezoek aan de MERIAL website gaat u akkoord met de volgende voorwaarden en van toepassing zijnde wetten.

  De voorwaarden en de informatie op de website kunnen worden gewijzigd door MERIAL, zonder voorafgaande kennisgeving.

  De voorwaarden voor gebruik zijn uitsluitend van toepassing op deze website. Andere websites binnen de groep of behorend tot MERIAL hebben hun eigen bepalingen en voorwaarden voor gebruik.

  MERIAL behoudt zich het recht voor het account van de gebruiker te sluiten als de gebruiker handelt in strijd met de bepalingen en voorwaarden van de website.

 2. Intellectueel eigendom

  Deze website maakt deel uit van en wordt beheerd door MERIAL, (hierna "MERIAL") behorende bij de MERIAL Groep. De lay-out en elk van de onderdelen, inclusief handelsmerken, logo's en domeinnamen, op deze website (hierna: de "Site"), worden beschermd door de huidige wetgeving inzake intellectueel eigendom en behoren tot MERIAL, of er is sprake van goedkeuring van gebruik ervan.

  Geen enkel onderdeel van de site mag worden gekopieerd, gewijzigd, aangepast, gedownload, of verspreid worden, op welke wijze dan ook en op welk medium dan ook, geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MERIAL, behalve voor pers doeleinden én bij naleving van de intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten die worden genoemd. Kopiëren is toegestaan ​​voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik, op uw personal computer.

  ©2016- MERIAL B.V. - Alle rechten voorbehouden.

  Elk geautoriseerd gebruik van items die op de website worden getoond, mogen op geen enkele manier worden gewijzigd of veranderd.

  MERIAL behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen iedere schending van de intellectuele eigendomsrechten.

  "Dit geldt ook voor databases op de website (geproduceerd door MERIAL), die in het kader van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 worden beschermd, betreffende de rechtsbescherming van databanken

 3. Aard van informatie

  Informatie, met name financiële, gepubliceerd op de site, moet niet worden beschouwd als aanmoediging om te investeren. Het mag onder geen beding worden geïnterpreteerd als exploratie of als een openbaar aanbod, noch is het een aanbod om op MERIAL aandelen in te schrijven, ze te kopen of te ruilen, of andere effecten in MERIAL en / of haar dochterondernemingen. MERIAL tracht om financiële informatie op de site regelmatig bij te werken (indien financiële informatie wordt verstrekt).

  De site kan adviezen, ingewonnen van deskundigen op een bepaald gebied, weergeven of stukken uit krantenartikelen. Dergelijke informatie geeft uitsluitend de mening van de deskundige welke geraadpleegd is weer, of die van de publicatie en is niet noodzakelijkerwijs de mening van de MERIAL Groep. Dergelijke deskundigen zijn niet in dienst van de MERIAL Groep en ontvangen dan ook geen vergoeding voor het feit dat MERIAL hun mening gebruikt.

  MERIAL is niet verantwoordelijk voor de juistheid of volledigheid van dergelijke informatie en adviezen. Adviezen van deskundigen geven hun eigen standpunten weer en mogen nooit worden geïnterpreteerd als zijnde de mening of verantwoordelijkheid van MERIAL.

  De site bevat ook informatie over gezondheid, fysieke conditie, de medische sector en medische behandelingen van mensen. Genoemde informatie is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is geen vervanging voor het advies van uw arts of apotheker. De informatie moet in geen geval worden gebruikt om een ​​medische diagnose van een ziekte of fysiek probleem te maken, of voor het voorschrijven en het gebruik van medicatie. In alle gevallen wint u het beste advies in bij uw arts of apotheker.

 4. Links naar andere websites

  Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de aansprakelijkheid van MERIAL, of de moedermaatschappij door een website van een derde partij, die kan worden geraadpleegd via de website van MERIAL. We hebben geen enkele zeggenschap over de inhoud van dergelijke sites van derden, die geheel onafhankelijk van MERIAL blijven. Bovendien geldt dat het feit dat er een link bestaat tussen de site (van derden) en MERIAL, in geen geval betekent dat MERIAL instemt met de inhoud van de website op welke wijze dan ook. Daarnaast is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor het nemen van de juiste voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om een infectie van de site te voorkomen, in het bijzonder door één of meer virussen, Trojaanse paarden of andere virussen.

  Externe sites kunnen hyperlinks naar de MERIAL site hebben geplaatst. Dergelijke links moeten niet worden gemaakt zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van MERIAL. MERIAL is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de niet-beschikbaarheid van dergelijke sites en MERIAL zal deze sites ook niet controleren of goedkeuren en is niet verantwoordelijk voor de inhoud, reclame, producten of andere componenten die op of via deze sites te zien zijn.

 5. Persoonlijke informatie en andere informatie

  Bepaalde informatie wordt automatisch verzameld en opgeslagen:

  IP-adres van de gebruiker. Dit adres, waardoor internet toegang mogelijk wordt, wordt toegewezen aan de computer van de gebruiker door de Internet service provider. Deze informatie kan een individu niet identificeren.

  - Het webadres waar de gebruiker direct gekoppeld is aan deze site.

  - De datum en het tijdstip van het bezoek en pagina’s welke zijn bekeken.

  - Het besturingssysteem van de computer van de gebruiker, evenals zijn browser.

  De gebruiker wordt eveneens geïnformeerd dat tijdens het bezoek aan de website een cookie automatisch in zijn browser geïnstalleerd zal worden. Een cookie is een stukje data dat niet kan worden gebruikt om de gebruiker te identificeren, maar registreert informatie over hoe de gebruiker door de site navigeert.

  De gebruiker wordt geïnformeerd dat alle persoonlijke gegevens die hij invoert, indien hij ervoor kiest om dit te doen via de website, MERIAL in staat stelt om te gaan met zijn verzoek en ook om het doel te realiseren, bijvoorbeeld het ontvangen van een wekelijkse alert.

  Dergelijke persoonlijke gegevens zijn bestemd voor MERIAL, welke verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking en het administratieve/commerciële beheer.

  De gebruiker heeft de mogelijkheid om akkoord te gaan met het delen van zijn persoonlijke gegevens gekoppeld aan zijn site bezoek, welke worden doorgegeven door MERIAL aan andere bedrijven binnen de groep, of geassocieerde ondernemingen, of worden gebruikt door deze bedrijven, die kunnen contact met hem opnemen met aanbiedingen en promoties per e-mail, SMS of per post.

  Elke gebruiker heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn gegevens, deze te laten verwijderen en wijzigen door te schrijven naar:

  MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, BP 7123, 69007 LYON

  Persoonlijke gegevens van de gebruiker zijn bestemd voor MERIAL. De hosting service committeert zich aan de regelgeving inzake gegevensbescherming persoonsgegevens.

  De site is niet bedoeld om vertrouwelijke informatie van u ontvangen. Met uitzondering van persoonsgegevens zoals hierboven vermeld, alle informatie, ongeacht de vorm die u ons via de site stuurt, zal in geen geval als vertrouwelijk worden beschouwd. Daardoor geeft het ons het recht om het te gebruiken, reproduceren, publiceren, wijzigen of verzenden met het oog op de behandeling van uw vraag.

 6. Beperkingen op aansprakelijkheid

  MERIAL streeft ernaar ervoor te zorgen dat de gepubliceerde informatie op de site accuraat en up-to-date is. Zij behoudt zich het recht voor om inhoud te allen tijde te corrigeren, zonder voorafgaande kennisgeving. Echter kan MERIAL niet garanderen dat op de site beschikbare informatie juist is, correct, up-to-date of volledig is. Bijgevolg en met uitzondering van materiële schade als gevolg van grove of opzettelijke fout door MERIAL is de groep niet aansprakelijk:

  - Voor elke onnauwkeurigheid, fout of omissie met betrekking tot de informatie beschikbaar op de site;

  - Voor schade die voortvloeit uit handelingen van derden die resulteert in een wijziging van informatie of items op de site

  En meer in het algemeen, voor eventuele materiële schade of gevolgschade, voor welke reden dan ook, van welke oorsprong, aard of met eventuele gevolgen dan ook, zelfs als MERIAL was gewaarschuwd voor de mogelijkheid van dergelijke schade of verlies, veroorzaakt (i) als gevolg van bezoek van de site of het niet krijgen van toegang, (ii) als gevolg van het gebruik van de site, met inbegrip van mogelijke schade door een virus dat uw computer of andere eigendommen kunnen infecteren, en / of (iii) als gevolg van de geloofwaardigheid gegeven aan enige informatie die direct of indirect afkomstig is van de site.

  De onderdelen van de site of van enige andere site worden verstrekt "zoals ze zijn" zonder enige garantie van welke aard dan ook, hetzij impliciet of expliciet. MERIAL biedt geen impliciete of expliciete garantie, relatief, zonder beperking, van haar marktwaarde of geschiktheid voor welk doel dan ook.

 7. Beschikbaarheid van de website

  (i) dat het technisch onmogelijk is om de site vrij van gebreken te hebben

  (ii) dat gebreken ertoe kunnen leiden dat de site tijdelijk niet bereikbaar is; en dat

  (iii) de beschikbaarheid van de site kan worden beïnvloed door gebeurtenissen en / of zaken waar MERIAL geen controle over heeft.

  MERIAL en / of haar leveranciers kunnen ten allen tijde, de website, wijzigen of onderbreken, tijdelijk of permanent, in zijn geheel of gedeeltelijk om onderhoud uit te voeren en / of verbeteringen en / of veranderingen aan de site aan te brengen. MERIAL is niet verantwoordelijk voor enige wijziging, opschorting of onderbreking van de site.

 8. Wettelijke bepalingen

  • 8.1 Uitgever van de site:

   Deze site is eigendom van MERIAL, een SAS met een kapitaal van 23 429 398,50 euro, onder het nummer 590 800 215 RCS in Lyon geregistreerd, met hoofdkantoor te 29 avenue Tony Garnier, BP 7123, 69007 LYON, vertegenwoordigd door Carsten Hellmann, president.

  • 8.2 Hoofd van Publicatie

    

  • 8.3 Site hosting

    

  • 8.4 Territory

   De informatie op de website is uitsluitend bestemd voor gebruik binnen het Europese grondgebied.

---------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Conditions of access to the website

  Access to the MERIAL website is subject to acceptance of the following terms and conditions and applicable laws.

  The user acknowledges having the means and ability to use this website.

  These terms and conditions and the information contained may be changed when MERIAL chooses to do so, without prior notice.

  The terms and conditions of use apply exclusively to this website. Other websites within the group or belonging to MERIAL have their own terms and conditions of use.

  MERIAL reserves the right to close the account if the user is found to be in breach of the terms and conditions of use.

 2. Intellectual property

  This site belongs to and is operated by MERIAL, (hereinafter “MERIAL”) belonging to the MERIAL Group. The layout and each of the components, including trademarks, logos and domain names, appearing on this website (hereinafter the "Site"), are protected by current laws on intellectual property, and belong to MERIAL or their use is the subject of an authorisation.

  No component of the Site may be copied, reproduced, altered, edited, downloaded, denatured, transmitted or distributed in any way whatsoever, on any medium whatsoever, in whole or in part, without the prior written consent of MERIAL, except solely for use for press requirements conditional on compliance with intellectual property rights and any other property rights that are mentioned. Only copying for private use is authorised for your own personal, private, non-commercial use, on your personal computer.

  "COPYRIGHT 2016- MERIAL company - ALL RIGHTS RESERVED".

  Any authorised use of items composing or shown on the site must not be denatured, changed or altered in any way whatsoever.

  MERIAL reserve the right to take legal action against any breach of its intellectual property rights.

  “The same applies to databases appearing on the website, which are protected under the European Directive of 11 March 1996 on the legal protection of databases, and which were produced by MERIAL.”

 3. Nature of information

  Information, especially financial, published on the Site shall not be considered as an encouragement to invest. It should not under any circumstances be interpreted as prospecting or as a public offering, nor is it an offer to subscribe, buy or swap shares or other securities in MERIAL and/or its subsidiaries concerned. MERIAL draws your attention to the fact that financial information posted on the Site is regularly updated (if financial information is provided on-line).

  The Site may offer opinions by experts consulted in a particular field in relation to the content of the Site or excerpts from press articles. Any such information solely represents the opinion of the expert consulted or the publication, and is not necessarily the opinion of the MERIAL Group. Any such experts are not employees of the MERIAL Group and do not receive any emoluments in exchange for MERIAL using their opinion. MERIAL is not responsible for the accuracy or completeness of any such information and opinions. Experts’ opinions reflect their own personal views and should never be interpreted as being the opinion or responsibility of MERIAL.

  The Site also includes information on health, physical condition, the medical field and medical treatments solely for human use. Said information is published on the Site for information purposes only and is no substitute for the advice of your physician or pharmacist. The information should not be used under any circumstances to make a medical diagnosis of an illness or physical problem, or for prescribing or using drugs presented on the Site. In all instances you should refer to your physician or pharmacist.

 4. Links to other sites

  The liability of MERIAL or of the MERIAL parent company shall not be incurred by a third party site that can be accessed via the Site. We do not have any way of controlling the content of such third party sites which remain entirely independent of MERIAL. Moreover, the existence of a link between the Site and a third party site does not under any circumstances mean that MERIAL approves the content of that site in any way whatsoever and in particular the use that may be made of it. In addition, you are responsible for taking the precautions necessary to prevent any infection from the Site, in particular by one or more computer viruses, Trojan horses or any other "parasite".

  External sites may include hypertext links to the Site. Any such links should not be created without the express prior consent of MERIAL. In any case, MERIAL is not in any way liable for the non-availability of such sites and MERIAL does not scrutinise, check or approve them and is not responsible for contents, advertising, products or other components available on or via those sites.

 5. Personal information and other information

  Certain information is automatically gathered and stored :

  The user's IP address. This address, which makes it possible to access the Internet, is assigned to the user’s computer by its Internet service provider. This information cannot identify an individual.

  - The website address from which the user is directly linked to this site.
  - The date and time of the user’s visit to the website and the pages viewed.
  - The operating system of the user’s computer, as well as his browser.

  The user is likewise informed that during visits to the website a cookie may be automatically installed in his browser. The cookie is a piece of data that cannot be used to identify the user, but records information on how the latter browses the site.

  “Under the provisions of applicable EU laws, the automatic processing of personal data in MERIAL’s possession through clients files and used by this website has been the object of a declaration to the relevant local Data Protection Authority”.

  The user is informed that any personal data provided in responding, if he chooses to do so, to the forms present on the site, enable MERIAL to deal with his request and also to outline the purpose of the questions, for example receiving a weekly alert.

  Such personal data are intended for MERIAL, which is responsible for data processing, for administrative and commercial management purposes.

  The user has the option of agreeing to the personal details linked to his site registration being passed on by MERIAL to other companies within the group or associate companies or being used by these companies, which may contact him with offers and promotions by e-mail, text or post.

  Each user has a right to access, delete and alter personal data relating to them by writing to:

  - By post: MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, BP 7123, 69007 LYON

  Personal data relating to the user is intended for MERIAL. The hosting service has undertaken to observe the personal data protection regulations.

  The Site is not intended to receive confidential information from you. Consequently, and except for personal data mentioned above, any information, whatever its form - document, data, graphic, question, suggestion, concept, comment or other - that you send us via the Site will not under any circumstances be deemed confidential. Consequently, the act of sending it to us alone gives us the right to use it, reproduce it, publish it, alter it or send it with a view to dealing with your request.

 6. Limitations on liabil

  MERIAL strives to the best of its ability to ensure that information published on the Site is accurate and up-to-date. It reserves the right to correct content at any time, without prior notice. However, MERIAL cannot guarantee that the information available on the Site is accurate, correct, up-to-date or complete. Consequently, and except for property damage resulting from gross or intentional negligence by MERIAL, the group declines any liability :

  - for any inaccuracy, error or omission as regards information available on the Site; - for any damage resulting from fraudulent intrusion by a third party resulting in an alteration of information or items made available on the Site

  - and more broadly, for any property damage or consequential loss, for any reason, of any origin, nature or with any consequences whatsoever, even if MERIAL had been warned of the possibility of such damage or loss, caused (i) because of any access to the Site or because it was impossible to access it, (ii) because of the use of the Site, including any harm or virus that may infect your computer or any other property, and/or (iii) because of the credence given to any information coming directly or indirectly from the Site.
  The components of the Site or of any other site are provided "as is" without any guarantee of any kind, whether implicit or explicit. MERIAL does not offer any implicit or explicit guarantee, relative, without limitation, to their market value or suitability for any given purpose.

 7. Availability of the web site

  You acknowledge (i) that it is technically impossible to provide the Site free from any defect and that MERIAL cannot undertake to do so; (ii) that defects may lead to the Site being temporarily unavailable; and that (iii) operation of the Site can be affected by events and/or matters that MERIAL does not control, such, for example, as means of transmission and communication between you and MERIAL and between MERIAL and other networks.
  MERIAL and/or its suppliers may, at any time, alter or interrupt, temporarily or permanently, all or part of the Site to undertake maintenance and/or make improvements and/or changes to the Site. MERIAL is not responsible for any alteration, suspension or interruption of the Site.

 8. Information on products

  Information included and published on the Site may include direct or indirect references to products, programmes and services of the MERIAL Group that are not announced or available in some countries or some regions or that may be supplied under a different name and may be subject to regulations and terms of use that differ depending on the country. Such references do not mean that the MERIAL Group intends to sell those products, programmes or services in your country.

 9. Legal provisions

  The Site and its content are governed by the Laws of France, and any disputes relating thereto are subject to the jurisdiction of the courts of France.

 10. Terms and conditions

  • 10.1 Publisher of the Site:

   This site is owned by MERIAL, a SAS company with a capital of 23 429 398,50 Euros, registered in RCS Lyon under number 590 800 215, with its registered office at 29 avenue Tony Garnier, BP 7123, 69007 LYON, represented by Carsten Hellmann, acting as President.

  • 10.2 Head of Publication

    

  • 10.3 Site hosting

    

  • 10.4 Territory

   The information contained on the website is exclusively for use within the European territory.

Waarvan zijn uw producten gemaakt?

PET CARE producten zijn gemaakt van twee hoofdbestanddelen: Rhamnose en Luminescine. Deze twee moleculen zijn ECOCERT gecertificeerd.

Bekijk andere antwoorden op onze FAQ's

Wilt u uw hond of kat van vlooien en teken ontdoen? FRONTLINE is de expert.

Lees meer